Monday 17 October 2011

Om Politiskt Inkorrekt i City

Med anledning av den förestående nedläggningen av Politiskt Inkorrekt kommenterar jag idag skillnaden mellan "medborgarjournalistik" a la bloggar och traditionella nyhetsmedier i en artikel i City Skåne.

Det jag citeras på är att skillnaden mest handlar om (uttalad) subjektivitet: medan det i kommersiella medier finns en tradition av objektivitet (sedan kan man diskutera vad det egentligen innebär) och av att ge båda sidor i en konflikt möjlighet att kommentera ett skeende, har bloggar som PI en uttalad subjektiv agenda. Av naturliga skäl ingår fristående bloggar inte heller i de självreglerande organ och uppförandekoder som de kommersiella medierna har satt upp för sin verksamhet.

Sen, och det citeras jag inte på, kan man inte riktigt säga att det är två helt väsensskilda företeelser: formerna tar intryck av varandra. Åsiktsjournalistik ("krönikor", "analyser") blir mer framträdande i traditionella medier samtidigt som t ex namnpublicering blir vanligare, inte minst i kvällspressen. Det krävs numera inte alltid en fällande dom för att sätta ut namn och bild på en anklagad person. Detta kan förmodligen åtminstone i någon utsträckning tillskrivas påverkan från bloggarnas, kommentarsfältens och diskussionsforumens tyckande och grävande.

På samma gång verkar inte bloggar heller i ett vakuum, utan hämtar mycket av sin information från professionella journalister. De präglas i stor utsträckning, i alla fall de framgångsrika, av medielogik: vad drar till sig läsare, hur bygger man upp en story, ska man bekräfta läsarnas världsbild eller slå hål på den, och så vidare. De har också att ta ställning till pressetiska frågor, även om det inte finns någon PO som kan ta dem i örat. Vilka kommentarer ska tillåtas? Hur långt kan man gå i anständighetens (eller bara den övergripande strategins) namn?

Och en sista sak som förenar: journalistik och nyhetsförmedling tar tid och kostar pengar, och det är i sista hand det som utgör de traditionella mediernas och bloggarnas problem, och det som till slut verkar ha fällt PI. Var ska vi ta't?

Jag har fortfarande inte fattat hur man länkar till enskilda nummer av City, men deras arkiv finns här, och artikeln är på s. 14 i Malmöupplagan den 17 oktober.

No comments: